Projecten door Macaro uit Leuth

Projecten door Macaro uit Leuth

Projecten door Macaro uit Leuth

Projecten door Macaro uit Leuth

Management en advies voor PB-IM, Renault en Rijkswaterstaat


Naast een flink aantal projecten op het gebied van Incident Management, werkte Macaro onder meer voor opdrachtgevers als Renault Nederland, Rijkswaterstaat en verschillende provincies. Bekijk de projecten waar Macaro in de afgelopen jaren aan heeft gewerkt.

Programma Bureau Incident Management (PB-IM)

Provincies (wegbeheerders OWN)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Praktijk Proef Amsterdam (PPA)

Eurocross Assistance

Renault Nederland

Multimodale Reis- en Route Informatie (MMRI)

Programma Bureau Incident Management (PB-IM)

impactanalyse

Uniformeren IM-proces alarmcentrales en LCM

Maart 2015 – augustus 2015 (impactanalyse en implementatieplan)


In opdracht van Rijkswaterstaat voert René van Zutphen een impactanalyse uit naar de informatie uitwisseling van incidentdata vanuit de alarmcentrales naar het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) en via het LCM naar Rijkswaterstaat. Dit in het kader van de EU verordening ITS, waarin veiligheidsgerelateerde meldingen via een Nationaal Toegangspunt vindbaar moeten zijn voor het ontwikkelen van diensten naar eindgebruikers.


Resultaat is een impactanalyse op systemen, processen en organisaties. Dit specifiek voor de alarmcentrales, de wegverkeersleiders van de verkeerscentrales en de weginspecteurs op de weg. Ook de impact op de overige wegbeheerders is onderzocht. De resultaten zijn in mei 2015 binnen het MT-VWM van Rijkswaterstaat besproken en positief beoordeeld. Op basis van de impactanalyse heeft Rijkswaterstaat René van Zutphen gevraagd in augustus 2015 een implementatieplan op te leveren aan het MT-VWM ter besluitvorming voor de daadwerkelijke implementatie. Het implementatieplan is door Rijkswaterstaat akkoord bevonden, zodat de daadwerkelijke implementatie in het najaar van 2015 kan plaatsvinden.

verkeersveiligheid

Instructies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij IM-pechverplaatsingen

Oktober 2013 – februari 2014 (instructies en procedures)


Bij Rijkswaterstaat zijn signalen binnengekomen vanuit met name bergers en weginspecteurs over onveilige situaties die zich voordoen bij pechgevallen. Wegverkeersleiders en weginspecteurs passen de regels en richtlijnen veelal zwart-wit toe: zodra een voertuig een meter naast de kantstreep staat, wordt er geen verdere actie ondernomen. De beoordeling van het voertuig op verkeersveiligheid en doorstroming kan echter alleen ter plaatse gebeuren door een weginspecteur. Deze kan op basis van alle factoren die meespelen (denk aan verkeersdrukte, weersomstandigheden, tijd, inzittenden en wijze van afslepen), beoordelen of IM opgestart moet worden of niet.

Naar aanleiding van de signalen van onveiligheid en doorstroming zijn samen met bergers, weginspecteurs en wegverkeersleiders uit Oost-Nederland verduidelijkende instructies ontwikkeld. Zo kunnen de wegverkeersleiders en weginspecteurs beter een beoordeling uitvoeren.
Macaro is gevraagd om via reguliere werkoverleggen zoveel mogelijk weginspecteurs en wegverkeersleiders op de hoogte te brengen van de instructies. Dit in samenwerking met het Programma Bureau Incident Management. De instructie wordt intern Rijkswaterstaat-geborgd op de Verkeerskundige Afspraken Site. In januari 2014 werd door Macaro een analyse gedaan en werd een rapport opgeleverd met de ontwikkelingen van het aantal IM-pechmeldingen per Rijkswaterstaat-regio in 2013.

afstemming verkeerstrajecten

Afstemming van verkeersonveilige IM-trajecten binnen Rijkswaterstaat en tussen Rijkswaterstaat en de ANWB

Oktober 2013 – maart 2014 (opstellen onveilige trajecten)


Het is voor de uitvoering van IM belangrijk dat risicovolle of verkeersgevaarlijke trajecten op IM-wegen bekend zijn bij Rijkswaterstaat en haar IM-partners. De huidige afspraak is dat pechvoertuigen van de ANWB op deze trajecten direct doorgezet mogen worden naar het LCM, waar vervolgens IM wordt opgestart. Deze risicovolle trajecten op IM-wegen dienen zowel binnen Rijkswaterstaat als tussen Rijkswaterstaat en haar IM-partners afgestemd en up-to-date gehouden te worden. Door trajecten af te stemmen, wordt het proces veiliger, efficiënter en accurater en wordt er meer onderling begrip gecreëerd.

December 2014 – maart 2015 (eerste update onveilige trajecten)

Macaro heeft samen met de Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat en de rayonmanagers van de ANWB de risicovolle trajecten rond eind 2013, begin 2014 vastgesteld. Eind 2014 heeft er vervolgens een eerste update van de gevaarlijke trajecten plaatsgevonden in samenwerking met Rijkswaterstaat en de ANWB.

alarmcentrales

Het mogelijk maken om gevaarlijke IM-pechgevallen door andere alarmcentrales te laten melden

Oktober 2013 – mei 2014 (haalbaarheidsonderzoek)


Naast de ANWB krijgen ook andere alarmcentrales meldingen binnen van pechvoertuigen die verkeersgevaarlijk staan of een probleem opleveren voor de doorstroming op IM-wegen. Ondanks het feit dat er veel meldingen bij deze alarmcentrales binnenkomen (denk aan pechhulp via leasemaatschappijen, merkdealers en andere commerciële pechhulpverzekeraars), zijn er geen afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat hoe te handelen bij verkeersonveiligheid of problemen met doorstroming op IM-wegen. Net zoals de ANWB dienen, wat Rijkswaterstaat betreft, alle overige alarmcentrales een melding bij het LCM te kunnen maken, indien het voertuig een negatief effect heeft op de verkeersveiligheid of doorstroming.

Macaro heeft bij de alarmcentrales de haalbaarheid onderzocht om het IM-meldingsproces anders in te richten en meer te uniformeren. De behoefte blijkt er te zijn bij de individuele alarmcentrales. De wijze waarop men dat wil inrichten, verschilt echter per alarmcentrale.

pechverplaatsing

Haalbaarheidsonderzoek naar het verhalen van kosten voor IM-pechverplaatsingen

Juli 2013 – Januari 2014 (haalbaarheidsonderzoek)


Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van het verhalen van de kosten van IM-pechverplaatsingen op eigenaren van personenauto’s of verzekeraars. De rol van de RDW en het LCM is hierin meegenomen.

De bevindingen en standpunten vanuit de IM-ketenpartners zijn besproken en door Macaro verwerkt tot een eindrapport, dat in januari 2014 opgeleverd werd. Vanuit de IM-partners is besloten om de juridische verankering verder te onderzoeken. Daarnaast wordt een plan van aanpak gemaakt voor het verhalen van kosten van IM-pechverplaatsingen door de wegbeheerder.


Februari 2014 – augustus 2014 (plan van aanpak)


Samen met de stakeholders Rijkswaterstaat, SIMN, Verbond van Verzekeraars, de RDW en de ANWB, is door Macaro een plan van aanpak voor het verhalen van de kosten van pechhulp-verplaatsingen opgesteld. Het DT VWM heeft in september 2014 besloten om voorlopig niet de kosten van pechhulp-verplaatsingen bij personenauto’s op de eigenaren van het voertuig te verhalen. Het voornaamste argument om dit nu niet te doen, is de mogelijke imagoschade die kan optreden voor Rijkswaterstaat.

Proef radio Rijkswaterstaat

Plan van aanpak voor Proef Radio Rijkswaterstaat

Juni 2013 – Oktober 2013 (plan van aanpak)


In het kader van Ideeënmanagement van Rijkswaterstaat VWM is het idee Proef Radio Rijkswaterstaat gehonoreerd. Hierbij worden op maat gesneden lokale radioboodschappen vanuit de Regionale Verkeerscentrales naar een beperkte groep weggebruikers verstuurd via een mobiel radiosysteem in het voertuig van de weginspecteur.

Macaro heeft het idee vertaald in het Plan van Aanpak Proef Radio Rijkswaterstaat. Hiervoor is gesproken met experts van binnen en buiten Rijkswaterstaat (denk aan service providers, marktpartijen). Daarnaast is het plan van aanpak besproken binnen het ITS team Rijkswaterstaat. Ook is getracht in het kader van efficiëntie de proef te integreren binnen lopend beleid (Programma Verkeersmanagement Informatie) en lopende soortgelijke projecten. Het plan van aanpak wordt voorgelegd ter besluitvorming aan het MT DUD.

IM-plustrajecten

Het herdefiniëren van IM-plustrajecten

December 2012 - Mei 2013 (Rapportage IM-plus trajecten)


Incident Management is een van de meest effectieve instrumenten om voertuigverliesuren te beperken. Voor de prestatie die VWM levert op het gebied van Incident Management, wordt onderscheid gemaakt in IM-plus en niet-IM-plustrajecten. In de PIN op Aanrijtijden is vastgelegd dat de aanrijtijd van een weginspecteur in de spits op een IM-plustraject 15 minuten bedraagt en op een niet-IM-plustraject 30 minuten.

Gezien de taakstelling voor Rijkswaterstaat heeft Macaro onderzocht hoe Rijkswaterstaat haar middelen efficiënt en effectief kan inzetten binnen Incident Management. Hiertoe heb ik een analyse uitgevoerd van de huidige indeling in IM-plustrajecten en niet-IM-plustrajecten. Uitgangspunt was dat de inzet van middelen daar moet plaatsvinden waar het verkeer er het meest last van heeft.

Documenten incident management

Het reduceren van het aantal IM-pechverplaatsingen

September 2012 - november 2012 (bewustwording en monitoring)


In opdracht van het Programma Bureau Incident Management heb ik alle overleggen van Rijkswaterstaat over verkeerscentrales en weginspecteurs bezocht om de geldende IM-beleidsregels en de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten strikter toe te passen. Doel was het aantal IM-pechverplaatsingen te verlagen, zonder dat dit ten koste ging van de veiligheid. Door continu te monitoren en de resultaten wekelijks terug te koppelen, is in 2012 een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Door het vergroten van de bewustwording betreffende het proces en de kosten van de uitvoerende medewerkers, zette deze kostenbesparing zich structureel door in 2013.

Provincies (wegbeheerders onderliggend wegennet)

overleg incident management

Secretariaat IM OWN overleg en professionalisering IM OWN overleg

Juni 2015 – December 2015 (Secretaris IM OWN overleg)


René van Zutphen voert vanaf juni 2015 het secretariaat uit voor het IM OWN overleg. Naast de secretariële werkzaamheden (plannen en uitvoeren overleggen) zal ik me ook inhoudelijk bezig gaan houden met het verder professionaliseren van het IM OWN overleg.

Daarnaast zal ik de leden vanuit de provincies en grote gemeentes, indien nodig en gewenst, vertegenwoordigen in diverse landelijke overleggen. Een andere mogelijke taak is het verder professionaliseren van het IM proces en de IM organisatie binnen de provincies en gemeentes.
In de maanden juni en augustus heeft Macaro een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en ontwikkelingen van Incident Management bij de OWN wegbeheerders. De input gaat naar de IPO-werkgroep Efficiëntieverbetering gladheidbestrijding en Incident Management (IM). Doel van het onderzoek is om vanuit de inventarisatie een aantal speerpunten Incident Management OWN te benoemen, die het eindrapport van de IPO werkgroep Efficiëntieverbetering Gladheidbestrijding en IM minimaal zou moeten bevatten.
De IPO werkgroep moet als resultaat een integraal advies aan het IPO Vakberaad Beheer en Bouw (VBB) opleveren over mogelijke synergievoordelen in de breedste zin des woord, waarin (nader te selecteren) speerpunten op het gebied van gladheidsbestrijding en IM worden uitgewerkt.

Groningen bereikbaar

Doorontwikkeling Incident Management voor samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar

Maart 2015 – Juni 2015 (Adviesrapport)


Binnen Groningen Bereikbaar staat een aantal grote werkzaamheden aan weg en rail gepland tot 2020. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden verkeersmanagement maatregelen toegepast, waaronder Incident Management.

Voor Groningen Bereikbaar onderzoekt René van Zutphen de huidige situatie betreffende incidenten en files, het huidige proces, de organisatie en de contracten. Daarnaast voert hij een marktanalyse uit naar mogelijkheden om Incident Management effectief en efficiënt toe te passen op het netwerk van gemeente en provincie. De resultaten en aanbevelingen zijn beschreven in een adviesrapport, dat als basis dient voor de besluitvorming voor de nieuw op te stellen contracten eind 2015.

verkeeroptimalisatie

Visie op Incident Management en de verdere professionalisering daarvan binnen de provincie Zuid-Holland

September 2013 – December 2013 (Visie document)


Redenerend vanuit de missie van de Dienst Beheer Infrastructuur, “Vlot en veilig over weg en water”, leek het de provincie Zuid-Holland tijd om een nieuwe stap te maken in de verdere professionalisering van de provincie Zuid-Holland in het algemeen en van het Incident management in het bijzonder. Macaro ontwikkelde een visie op het Incident Management en de verdere professionalisering daarvan binnen de provincie Zuid-Holland. Daarin werd rekening gehouden met ontwikkelingen binnen het Incident Managementproces en ontwikkelingen bij de Incident Managementpartners. Technische ontwikkelingen als eCall, InCar-systemen, autonome voertuigen en netcentrisch werken werden hierin tevens meegenomen. Resultaat was een rapport waarin een aantal mogelijke scenario’s werd beschreven om tot verdere professionalisering van het Incident Management binnen de Provincie Zuid-Holland te komen. In 2014 werd dit project verder vormgegeven.

Documentatie
trend IM

Jaarrapportage 2013 van IM-meldingen voor de provincie Gelderland en de provincie Zuid-Holland

Juli 2013 - Januari 2014 (Management rapportage)


Macaro leverde de IM-rapportage voor de provincie Gelderland en de provincie Zuid-Holland voor de eerste helft van 2013 op. Daarnaast verzorgde ik een IM-jaarrapportage over heel 2013. De rapportages bevatten kenmerkende gegevens, onder meer:

  • De locatie van IM-meldingen (inclusief wegletter-, wegnummer-, wegnaam-, rijbaan- en hectometeraanduiding)
  • De tijdsaspecten van IM-meldingen (jaar, maand, week, dag, uur en weekdag)
  • Het incidenttype van het ongeval en het gestrande voertuig, de bergingsregeling vrachtauto (LVR) of personenauto (LPR)
  • De uitgevoerde actie (berging of loze rit)

Op basis van het inzicht in de IM-gegevens hebben de Provincies Gelderland en Zuid-Holland hun IM-proces verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Projectmanagement

Business case TPMS-systemen voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

April 2015 – Mei 2015 (Business case TPMS)


In samenwerking met ZTA Expertise beschrijft René van Zutphen de business case TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Voor Beter Benutten Vervolg kan het idee, om volcontinue en remote de bandenspanning van vrachtauto’s via een TPMS te bewaken, mogelijk leiden tot minder bandenpech en klapband ongevallen met vrachtauto’s. Een vermindering van dergelijke incidenten met vrachtauto’s zal een positieve bijdrage hebben op de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.

Resultaat is dat een TPMS-systeem een positief effect zal hebben op het vroegtijdig detecteren van potentiële bandenproblemen. Duidelijk is dat het detecteren en wegnemen van deze risico’s positieve effecten zal hebben op het voorkomen van vrachtauto-incidenten. Waar en wanneer het risico zich zal omzetten in een incident, alsmede de aard en omvang van een dergelijk incident, zijn echter niet te voorspellen.

Gezien het volume aan incidenten op de Nederlandse infrastructuur, alsmede het aantal ernstige vrachtauto-incidenten ten gevolge van klapbanden, is de conclusie dat het verwachte rendement aan de zijde van de wegbeheerder meer dan positief zal blijken te zijn.

logo verkeersonderneming

Plan van aanpak verminderen incidenten in opdracht van Verkeersonderneming

April 2015 – mei 2015 (Programma reduceren incidenten)


Samen met een tweetal andere Incident Management experts (RHDHV) is René van Zutphen door de Verkeersonderneming, in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten, gevraagd het plan van aanpak en de daaronder vallende maatregelen voor vrachtauto incidenten verder te concretiseren en uit te breiden met personenauto-incidenten. Doel is om tot een aantal maatregelen te komen om de hinder als gevolg van incidenten te verminderen.

De maatregelen zijn uitgebreid en geconcretiseerd, de kosten en de baten zijn beschreven en een mijlpalenplanning is ontwikkeld. De maatregelen omvatten gedragsmaatregelen, technische maatregelen, infrastructurele maatregelen, proces maatregelen en informatie uitwisselingsmaatregelen.
Resultaat is een overall plan van aanpak op basis van de maatregelen. Na commitment vanuit de Verkeersonderneming en het Ministerie van I en M zal het vervolgprogramma Beter Benutten met het plan van aanpak naar de regio’s gaan om ze tot uitvoer te krijgen.

beter benutten vervolg

Kopgroep verminderen hinder vrachtauto-incidenten in opdracht van Beter Benutten Vervolg

September 2014 – januari 2015 (plan van aanpak reduceren vrachtauto incidenten)


Samen met een tweetal andere Incident Management experts (RHDHV, ZTA Expertise) is René van Zutphen door het vervolgprogramma Beter Benutten ITS gevraagd een kopgroep samen te stellen van key-players binnen de transportwereld en Incident Management. Doel is om tot een aantal maatregelen te komen om de hinder als gevolg van vrachtauto-incidenten te verminderen. In een aantal sessies zijn branchespecifieke problemen vertaald in algemene preventieve- en correctieve maatregelen. Deze variëren van gedragsmaatregelen, technische maatregelen, infrastructurele maatregelen, procesmaatregelen tot informatie uitwisselingsmaatregelen. Resultaat is een overall plan van aanpak op basis van de maatregelen. Na commitment van de kopgroep leden is het vervolgprogramma Beter Benutten met het plan van aanpak naar de regio’s gegaan om ze tot uitvoer te krijgen. Een centrale projectmatige aansturing en coördinatie en een centrale monitoring zijn voorgesteld om een optimaal en meetbaar effect te bereiken.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

camera trajecten Documentatie

Toets afwegingscriteria IM-camera trajecten

Augustus 2014 - december 2014


Voor verschillende toepassingen worden er door Rijkswaterstaat camera’s gebruikt langs het hoofdwegennet en bij objecten. In totaal zijn er inmiddels rond de 3000 camera’s operationeel. In het bijzonder voor het plaatsen van camera’s op spitsstroken waren/zijn duidelijke criteria beschikbaar.

Het plaatsen van IM-camera’s is in het verleden meestal gebeurd op basis van een projectmatige aanpak en afweging. Hierbij is niet uitgegaan van landelijke, op de toepassing toegespitste afwegings- en plaatsingscriteria, maar is het vaak een lokale afweging geweest.
René van Zutphen heeft hiervoor in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in 2013 het document “Afwegingscriteria plaatsen IM-camera’s” opgesteld. Het kader daarvan is opgesteld op basis van bestaande kennis en vervolgens door VWM getoetst aan de hand van een tweetal praktijkcases.
In het kader van onder andere het Programma Versoberen en Efficiency (PVE) is René van Zutphen gevraagd te kijken waar men in de huidige tijd van versobering verantwoord kosten kan besparen of spaarzaam om kan gaan met middelen. Dat is ook van toepassing op het al dan niet plaatsen en het beheer en onderhoud van IM-camera’s.
Resultaat is een rapport met onderbouwing van het kader waarbij meerdere praktijksituaties zijn getoetst aan het kader, waardoor in de toekomst regio’s beter kunnen worden geadviseerd bij het plaatsen van camera’s.

bouwstenen incident management

RITIS bouwstenen binnen het Incident Management proces

Mei 2014 - september 2014


RITIS (Regional Integrated Transportation Information System) is een in de Verenigde Staten van Amerika door CATT Lab ontwikkelde applicatie, die de nationale, regionale en lokale hulpdiensten en de DOT’s in de VS ondersteunt bij het oplossen van belangrijke transport-, veiligheid- en beveiligingsproblemen. RITIS is een systeem dat een Common Operational Picture (COP) creëert en daarmee het inzicht van de betrokken partijen vergroot en de besluitvorming verbetert.

Vanuit de afdeling Kennis en Innovatie Management van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), is René van Zutphen gevraagd de haalbaarheid van het gebruik en de toepassing van RITIS en aanverwante tools binnen Rijkswaterstaat en Nederland te onderzoeken. Het Incident Management (IM) proces in Nederland is daarbij als uitgangspunt genomen.

Met een groot aantal IM-stakeholders binnen en buiten Rijkswaterstaat is gesproken over de toegevoegde waarde van RITIS. Bouwstenen vanuit het Incident Managementproces zijn aangedragen en door René van Zutphen uitgewerkt. Resultaat is een rapport met bouwstenen, die aangeven wat professionals binnen het Incident Managementproces van het systeem RITIS vinden. Wat is de toegevoegde waarde en welke hindernissen moeten genomen worden om RITIS uiteindelijk te gaan gebruiken in het primaire proces van Rijkswaterstaat? Het rapport wordt ingebracht in het DT WVL, die een besluit moeten nemen over mogelijke vervolgstappen. René van Zutphen heeft aanbevolen om RITIS binnen Rijkswaterstaat als proef te implementeren, omdat de toegevoegde waarde alom wordt gezien en aangegeven. Alvorens dit wordt gedaan, dient er echter eerst een gedegen door de Rijkswaterstaat gedragen implementatieplan te komen.

Beleidsadvies cameragebruik

Afwegingscriteria voor het plaatsen van IM-camera’s voor het hoofdwegennet

September 2013 - november 2013


In samenwerking met RWS-vertegenwoordigers heeft Macaro een afwegingskader voor IM-camera's opgesteld. Het gaat daarbij om de afweging al dan niet IM-camera’s toe te passen. Macaro ging daarbij uit van de toepassingen en uitgangspunten zoals beschreven in het Kader Cameragebruik Hoofdwegennet.

In het kaderdocument zijn de afwegingscriteria om te komen tot IM-cameratoepassingen in drie stappen beschreven: 

  1.  De bepaling van het gebied of traject (nieuwbouw, een gebied of bestaand traject), mede op basis van kwantitatieve gegevens.
  2.  Een inhoudelijke afweging op basis van verkeerskundige criteria, waarbij rekening werd gehouden met het spaarzaam omgaan met middelen. 
  3.  Een afweging op basis van de beleidsdoelen, kosten-batenanalyse en bijzondere redenen.

Deze afwegingscriteria hadden ten doel om in de toekomst een snelle en objectieve afweging te kunnen maken wanneer de vraag ontstaat of IM-camera’s een noodzakelijke functionaliteit zijn. Daarnaast speelt de ontwikkeling van de technologie natuurlijk een belangrijke rol en kan de rol van de camera wellicht overgenomen worden door nieuwe technieken.

Praktijk Proef Amsterdam (PPA)

Praktijk Proef Amsterdam

Proces Facilitator-evaluatie voor Praktijk Proef Amsterdam

Juni 2013 – juli 2013


Voor de evaluatie van de Praktijk Proef Amsterdam (PPA) is een uitvraag opgesteld met EMVI-criteria voor zowel de procesevaluatie als de integrale rapportage van de PPA. Deze uitvraag is uitgezet in de markt en aanbiedingen zijn door een team van experts beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Uiteindelijk is de partij die als beste uit de bus kwam geïntroduceerd binnen de PPA. Deze voert inmiddels de procesevaluatie en integrale rapportage uit.

Het gehele proces om tot een uitvraag, de beoordelingscriteria, de gesprekken met de leveranciers en de uiteindelijke scoring te komen, is gefaciliteerd door Macaro en Business Improvement (Randy Topp). Onze toegevoegde waarde is geweest dat we het proces behoorlijk hebben kunnen versnellen, waardoor de evaluatie twee maanden eerder dan oorspronkelijk gepland gestart kon worden.

Eurocross Assistance

Training Incident Management aan het CMV

April 2012 – mei 2012


In opdracht van Eurocross Assistance heb ik een training Incident Management ontwikkeld voor de medewerkers van de alarmcentrale Centraal Meldpunt Vrachtwagenincidenten (CMV). Deze training had ten doel dat medewerkers van Eurocross Assistance vanaf 1 juni 2012 het CMV-proces succesvol konden bemannen en binnen het Incident Managementproces succesvol konden opereren.

Renault Nederland

Quick scan MVO en implementatie van de CO²-prestatieladder

Februari 2012 - juni 2012


In opdracht van Renault Nederland heb ik in februari 2012 een ‘quick scan MVO’ uitgevoerd. Op basis van de quick scan is bepaald waar Renault op dat moment stond op het gebied van MVO (conform ISO 26001) en welke activiteiten er uitgevoerd moesten worden om in juni 2012 succesvol te certificeren op de CO²-prestatieladder.

Nadat de quick scan succesvol was uitgevoerd, heb ik Renault tijdens de implementatie van de CO²-prestatieladder ondersteund en geadviseerd. Tenslotte heb ik de opeenvolging en kwaliteit van de activiteiten bewaakt. Renault Nederland wilde de eerste auto-importeur zijn die het CO²-bewustzijnscertificaat behaalde. Medio 2012 heeft Renault haar CO²-bewustzijnscertificaat behaald, waarmee het bedrijf inderdaad de eerste auto-importeur binnen Nederland was met dit certificaat.

MMRI

De realisatie van MMRI (Multimodale Reis- en Route Informatie)

Het weg-, spoor- en beroepspersonenvervoer heeft als missie om actuele vertrek- en trajecttijden te integreren, zodat reizigers nog beter overwogen keuzes kunnen maken.

Macaro voerde het projectmanagement uit bij het realiseren van de eerste volledig multimodale reis- en routeproef in de Verkeerscentrale Noord-Holland. De business improvement-activiteiten betroffen onder meer de aanpak van het P+R-locatieonderzoek, evaluatie van het effect en de attentiewaarde van de proef en een intensieve lobby richting de ketenpartners, waaronder ProRail, NS, Rijkswaterstaat, NDW en GOVI.