Een frisse blik op uw project

Een frisse blik op uw project

Een frisse blik op uw project

Een frisse blik op uw project 

Projectmanagement en innovatie


De diensten van Macaro uit Leuth

Macaro brengt organisaties in beweging. Hoe?

Bekijk op welke werkgebieden ik u van dienst kan zijn.

Veiligheid

Maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk vrij te maken voor het verkeer, nadat een incident heeft plaatsgevonden.

Bereikbaarheid

Geautomatiseerde realtime maatregelen om de afwikkeling van weg- en railverkeer te reguleren.

Leefbaarheid

Gezamenlijk werken aan duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor de kinderen van onze kinderen.

Projectmanagement

Het op een efficiënte manier organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van projecten.

Onderzoek en evaluatie

Het ontsluiten, verrijken en koppelen van verschillende databronnen om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Verandermanagement

Leer open te staan voor de kansen die ontstaan wanneer een bedrijf gedwongen wordt veranderingen door te voeren.

Veiligheid

Veiligheid is één van de meest essentiële voorwaarden binnen onze samenleving. Iedereen moet zich op een veilige manier kunnen uiten, bewegen en vestigen. 


Incident management

Incident management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.


Macaro en veiligheid

Middels diverse projecten op het gebied van incident management heb ik sinds 2002 een bijdrage geleverd aan het vergroten van de veiligheid op de weg bij incidenten. Dit voor zowel de hulpdiensten ter plaatse als voor de weggebruikers bij het incident.


Recente projecten

Projecten die ik recentelijk heb uitgevoerd, zijn het opstellen van het Koepelplan verminderen van hinder door personenauto- en vrachtauto incidenten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en het Onderzoek naar de inzet van bots-absorbers bij direct gevaar (Verkeer en Water Management van Rijkswaterstaat). Doelstelling vanuit het beleid is om binnen Nederland het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden nog verder te laten afnemen. Het geeft mij voldoening om hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Neem contact op

Bereikbaarheid

Nederland zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het verkeer wordt steeds drukker. De mobiliteit neemt verder toe. Een goed alternatief voor het bouwen van (snel)wegen is het beter en slimmer benutten van de huidige wegcapaciteit. Hierdoor kan de bereikbaarheid vergroot worden.


Dynamisch verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement is een verzamelnaam voor geautomatiseerde realtime maatregelen om de verkeersafwikkeling te reguleren. Dit kan plaatsvinden voor zowel het wegverkeer als het railverkeer.


Macaro en bereikbaarheid

Het project Multimodale Reisinformatie heb ik (samen met provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat NWN, NS, ProRail, NDW en Govi) uitgevoerd om de bereikbaarheid in het woon-werkverkeer te vergroten. De uitdaging is om bij het vergroten van de bereikbaarheid een optimum te vinden in de veiligheid en leefbaarheid.

Leefbaarheid

Teveel veiligheid en teveel bereikbaarheid gaat vaak ten koste van de leefbaarheid. Leefbaarheid is een essentieel goed in onze maatschappij, waarbij aan duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor de kinderen van onze kinderen gewerkt moet worden.


Macaro en leefbaarheid

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en People, Planet, Profit heb ik diverse projecten uitgevoerd. Dit betreft het Implementeren van maatregelen, afspraken en processen van de meerjarenafspraken energie efficiency (MJA3 Imtech ICT), de implementatie van de CO²-prestatieladder bij diverse bedrijven (Renault Nederland, J.P. van Eesteren, Building Services), Quick Scans MVO en advisering over de MVO-Prestatieladder (Brunel). 


De uitdaging is om mensen bewust te maken van de veranderingen die ze zelf kunnen realiseren.

Projectmanagement

Projectmanagement is de manier om verschillende naast en door elkaar lopende projecten te beheersen.

Naast het uitvoeren van individuele projecten als projectleider heb ik diverse projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond.


Masterplan Incident Management

Het Masterplan Incident Management bestond uit diverse projecten, die tezamen een bijdrage leveren aan het met 25% reduceren van de totale incidentduur in 2015 (Landelijk Platform Incident Management).

Koepelplan Verminderen Personenauto- en Vrachtautoincidenten

Het in 2015 (Verkeersonderneming Rotterdam) opgestelde Koepelplan Verminderen Personenauto- en Vrachtautoincidenten bestaat uit een integraal pakket van preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van gedrag, techniek, infrastructurele veranderingen, procesoptimalisatie en ICT. 

Onderzoek en evaluatie

Meten is weten. Meten en weten vormen de essentiële elementen voor onderzoek en analyses. Er zijn tegenwoordig veel verschillende data op verschillende plekken beschikbaar. Door deze data slim te ontsluiten, te verrijken en te koppelen, ontstaat inzicht.

Macaro en dataonderzoek

Macaro gebruikt dit inzicht om ontwikkelingen te analyseren en knelpunten te achterhalen. Macaro doet op basis van deze analyse een voorstel, waarvan de uitvoering en monitoring inzichtelijk maken of het gewenste effect en resultaat bereikt is.

Recente projecten

Recente onderzoeken en analyses die ik heb gedaan, zijn het Onderzoek Vrachtautoincidenten 2007-2013 en effecten op de doorstroming (Wegen, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat), het bepalen van de Afwegingscriteria Plaatsen IM-camera’s voor het hoofdwegennet (Verkeer en Water Management van Rijkswaterstaat), de Doorontwikkeling Incident Management (Samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar) en de business case Tire Pressure Monitoring System (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Neem contact op

Verandermanagement

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal,” zei Albert Einstein. Dit is wat mij betreft de kern van verandermanagement.

Gedwongen veranderen

Momenteel spelen er wat veranderingen betreft vijf maatschappelijke processen van lange duur. Dit zijn individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering. Deze maatschappelijke processen zorgen onomkeerbaar voor veranderingen en raken ons allemaal. Om te veranderen moet je visie hebben, lef tonen en de wil hebben om te veranderen. Dit is niet makkelijk, want verandermanagement is mensenwerk. De grootte van een organisatie, de bureaucratie en de cultuur zijn daarbij belangrijke factoren.

Je bewust worden van kansen

Veranderingen beginnen bij bewustwording: mensen bewustmaken van de kansen en mogelijkheden die verandering met zich meebrengt. In dat kader heb ik diverse trainingen verzorgd in Bewustwording Incident Management voor het management en projectteam (Mondial, Eurocross en SOS International). Daarnaast heb ik een Visie op Incidentmanagement en de verdere professionalisering daarvan geschreven (provincie Zuid-Holland). Ook heb ik de mogelijkheden verkend van het programma RITIS binnen het Incident Management proces (Kennis en Innovatie Management Rijkswaterstaat WVL).